Hướng dẫn cổ đông đăng nhập và biểu quyết trên hệ thống tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Xem thông tin chi tiết tại đây

Công văn Công bố thông tin về ứng viên HĐQT độc lập và tài liệu họp cập nhật của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

  1. Công văn công bố thông tin
  2. Sơ yếu lý lịch của ứng viên Hoàng Văn Chất
  3. Cập nhật tài liệu họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công văn và NQ Công bố thông tin về việc từ nhiệm của ông Nguyễn Anh Tuấn thành viên HĐQT Công ty

Xem thông tin chi tiết tại đây

Công văn CBTT và tài liệu của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

1.CV CBTT và NQ về thông qua tài liệu cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

2. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

3. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

3.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021

3.2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021

3.3 Dự thảo điều lệ Công ty

3.4 Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

3.5. Dự thảo quy chế hoạt động của HĐQT

4. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

5. Thông báo đề cử ứng viên TV HĐQT độc lập

6. Thư đề cử thành viên HĐQT độc lập

7. Mẫu sơ yếu lý lịch cho ứng viên TV HĐQT độc lập

8. Mẫu giấy ủy quyền tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

9. Dự thảo NQ ĐHĐCĐ năm 2022

10. Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ 5.2.2021 đến 31.12.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

CV và Nghị quyết về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Nội dung:

–          Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: 30/3/0222

–          Ngày đăng ký cuối cùng: 25/2/2022

Xem thông tin chi tiết tại đây