CÔNG BỐ THÔNG TIN KHÁC


Báo cáo về thay đổi sở hữu tại Mộc Châu Milk của cổ đông lớn là Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam

Xem chi tiết tại đây

Ngày chốt danh sách cổ đông để nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm tài chính 2022

Ngày chốt danh sách cổ đông để nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm tài chính 2022

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2023

Ngày thanh toán cổ tức: 29/06/2023

Xem chi tiết tại đây

Công văn và NQ HĐQT về Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

1. Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt danh sách cổ đông): Ngày 10/3/2023

2. Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: Ngày 27/4/2023

3. Hình thức: Trực tuyến

Xem thông tin chi tiết tại đây