BÁO CÁO TÀI CHÍNH


Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2022 kèm Công văn giải trình KQKD 6 tháng năm 2022

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2022

Công văn giải trình KQKD 6 tháng năm 2022

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 và công văn giải trình KQKD Quý 3 năm 2020

Công văn giải trình KQKD Quý 3.2020

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020