BÁO CÁO TÀI CHÍNH


Công văn giải trình kết quả kinh doanh Q1.2023 và Báo cáo tài chính Q1.2023

1. Công văn giải trình kết quả kinh doanh Q1.2023: Xem chi tiết tại đây
2. Báo cáo tài chính Q1.2023: Xem chi tiết tại đây