Entries by Mộc Châu Milk

Thông báo nhận cổ tức đợt 1 năm 2022

Thời gian chi trả cổ tức đợt 1 năm tài chính 2022 bằng tiền như sau: – Ngày chi trả cổ tức: 22/12/2022 – Tỷ lệ chi trả cổ tức: 1.000 đồng/cổ phiếu (tương ứng với tỷ lệ 10%) Địa điểm thực hiện: – Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ […]

Thông báo nhận cổ tức đợt 2 năm tài chính 2021

Thời gian chi trả cổ tức đợt 2 năm tài chính 2021 bằng tiền như sau: – Ngày chi trả cổ tức: 23/06/2022 – Tỷ lệ chi trả cổ tức: 1.500 đồng/cổ phiếu (tương ứng với tỷ lệ 15%) Địa điểm thực hiện: – Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ […]