Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan đến Ông Phạm Quang Thùy – Thành viên Ban kiểm soát

Xem chi tiết tại đây

Nghị quyết HĐQT thông qua ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu MCM tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết tại đây

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan đến Ông Phạm Quang Thùy – Thành viên Ban kiểm soát

Xem chi tiết tại đây

Thông báo và quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu MCM do được chấp thuận niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết tại đây

Bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Bản cáo bạch

Phụ lục I: Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh

Phụ lục II: Điều lệ công ty

Phụ lục III: Giới thiệu văn bản pháp luật

Phụ lục IV: BCTC đã được kiểm toán năm 2022

Phụ lục IV: BCTC đã được kiểm toán năm 2023

Phụ lục IV: BCTC Quý 1/2024

Phụ lục V: Báo cáo về những tranh chấp pháp luật

Nghị quyết HĐQT thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu MCM tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Xem chi tiết tại đây

Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu MCM của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết tại đây