Điều lệ Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu tháng 2 năm 2020

Xem thông tin chi tiết về Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu tại đây 

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu

 

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Mộc Châu Milk thông báo về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

1. Thư mời dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

2. Thư xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

3. Giấy ủy quyền cho cá nhân tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

4. Giấy ủy quyền cho tổ chức tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

5. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020

6. Quy chế bầu cử BKS, TV HĐQT ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

7. Mẫu phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử ĐHĐCĐ 2020

8. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS

9. Mẫu đề cử thành viên HĐQT

10. Mẫu ứng cử thành viên HĐQT

11. Mẫu đề cử thành viên BKS

12. Mẫu ứng cử thành viên BKS

13. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên

14. Báo cáo HĐQT năm 2020

15.Báo cáo BKS

16. Nội dung báo cáo và trình Đại hội thông qua

17. Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ

18. Dự thảo báo cáo điều lệ mới

19. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

20. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ MCM 2020

21. Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT_MCM

22. Sơ yếu lý lịch ứng viên BKS_MCM

Thông Báo: Về việc đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu nhiệm kỳ 2019-2023

Mộc Châu Milk thông báo về việc đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu nhiệm kỳ 2019-2023

  1. Thông báo về việc ứng cử đề cử thành viên bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)
  2. TB: Thông báo về việc Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)
  3. Mẫu đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2023)
  4. Mẫu đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2023)
  5. Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019-2023)
  6. Mẫu đơn ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2023)